No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Knowledge (คลังความรู้)
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-และพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ความรู้ทั่วไป  
 

การเขียนอัตลักษณ์ของโรงเรียน ตัวอย่างการเขียนอัตลักษณ์ของโรงเรียน

คำค้นหา :        
เวลา : 2011-06-09 14:29:23
/ ผู้โพสเนื้อหา : admin

การเขียนอัตลักษณ์ของโรงเรียน ตัวอย่างการเขียนอัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์สถานศึกษากับการประเมินภายนอกรอบสาม

ธนสาร บัลลังก์ปัทมา

อัตลักษณ์ หากแปลตรงตัวจะมาจาก อัต+ลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะ คำนี้ราชบัณฑิตยสถาน*ได้ให้ความหมาย ดังนี้ คำว่า อัตลักษณ์ (อ่านว่า อัด-ตะ-ลัก) ประกอบด้วยคำว่า อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตน หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ์ ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว. คำว่า อัตลักษณ์ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า identity (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ตี้) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจำได้ เช่น นักร้องกลุ่มนี้มีอัตลักษณ์ทางด้านเสียงที่เด่นมาก ใครได้ยินก็จำได้ทันที. สังคมแต่ละสังคมมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง. โลกาภิวัตน์ทำให้อัตลักษณ์ของสังคมไทยเปลี่ยนไป.

หากกล่าวถึงอัตลักษณ์สถานศึกษาแล้ว คำว่า อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ ? ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีตัวบ่งชี้ ดังนี้

-ตัวบ่งชี้พื้นฐาน จำนวน ๘ ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนัก ๙๐ คะแนน (จำนวน ๒๔ ตัวบ่งชี้ย่อย แต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน้ำหนัก ๒.๕ คะแนน ยกเว้นตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๕.๑ , ๕.๒ , ๖.๑-๖.๕ , ๗.๑ และ ๘ มีค่าน้ำหนัก ๕ คะแนน ส่วนตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๖.๖ มีค่าน้ำหนัก ๑๐ คะแนน)

-ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มีจำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนัก ๕ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน้ำหนัก ๒.๕ คะแนน)

-ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มีจำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนัก ๕ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน้ำหนัก ๒.๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ด้านอัตลักษณ์กำหนดไว้ ข้อ ๙. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง หรือจุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของประเภทโรงเรียน

การกำหนดอัตลักษณ์สถานศึกษา จึงควรพิจารณาจากการดำเนินงานของสถานศึกษา ความสำเร็จของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจและบริบทของสถานศึกษา ซึ่งบุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วมในการกำหนดอัตลักษณ์

การกำหนดอัตลักษณ์ต้องไม่มากจนเกินไป เป็นอัตลักษณ์ที่ชุมชนรับรู้ ซึ่งอาจเขียนในรูปคำขวัญหรือวิสัยทัศน์เพื่อให้จำได้ง่ายการกำหนดอัตลักษณ์อาจกำหนดเป็นภาพรวมของโรงเรียน หรือแบ่งตามขอบข่ายงาน

อัตลักษณ์โรงเรียนที่กำหนดในภาพรวม

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้

อัตลักษณ์โรงเรียนประจำจังหวัดหรือโรงเรียนที่มีความพร้อม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ดำเนินการ ตามหลักธรรมาภิบาล บริการฉับไว ก้าวไกลเทคโนโลยี

กลุ่มบริหารบุคคล

บุคลากรทำงานดี มีเมตตา วาจาไพเราะ

กลุ่มบริหารทั่วไป

บริการทันใจ ล้ำสมัย ICT อนามัยดี สถานที่พร้อม สิ่งแวดล้อมงามตา ยึดประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล

การกำหนดอัตลักษณ์โรงเรียน ไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นคำขวัญเสมอไป อาจกำหนดไว้เป็นข้อ ๆ ตามจุดเด่นของสถานศึกษาและเป็นสิ่งที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง

ตัวอย่างการกำหนดอัตลักษณ์สถานศึกษา เช่น

-โรงเรียนส่งเสริมความเป็นไทย

-โรงเรียนมีอัตลักษณ์ด้านการเรียนรู้แบบโครงงาน

-โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ

-โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

-โรงเรียนจัดการเรียนแบบ BBL

-โรงเรียนบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

-โรงเรียนไฮเทค สู่สากล

-โรงเรียนที่ดีเด่นด้านการสอนคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก)

-โรงเรียนที่อาศัยชุมชนเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียน ครูพ่อ ครูแม่ ครูพระ ครูตำรวจ ครูหมออนามัย (โรงเรียนขนาดเล็ก)

-โรงเรียนสองภาษา (ภาษาที่สอง)

-โรงเรียนยิ้ม (แบบอำเภอยิ้ม)

ตัวบ่งชี้ด้านอัตลักษณ์จะเป็นตัวที่ช่วยให้สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีบริบทต่างกัน โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง หรือจุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของประเภทโรงเรียน ดังนั้นสถานศึกษาแต่ละแห่งจึงควรกำหนดอัตลักษณ์ให้เหมาะสมกับโรงเรียน มุ่งเน้นอัตลักษณ์ที่เป็นจริงเชิงประจักษ์

http://thethanika.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

โซยา คริสปี้  (ผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตร)
โซยา คริสปี้ (ผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตร)
เวลา : 2014-09-12 07:30:02 / อ่านแล้ว ( 18 )
อาหารเช้าธัญชาติ พร้อมบริโภคเสริมรำข้าว สกัดไขมัน
ชุดตรวจสอบอินทรีย์วัตถุในดิน
ชุดตรวจสอบอินทรีย์วัตถุในดิน
เวลา : 2014-09-06 11:00:51 / อ่านแล้ว ( 7 )
เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนกล้า
เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนกล้า
เวลา : 2014-09-06 11:00:50 / อ่านแล้ว ( 9 )
เจียวกู้หลาน (ปัญจขันธ์)
เจียวกู้หลาน (ปัญจขันธ์)
เวลา : 2014-09-06 11:00:50 / อ่านแล้ว ( 12 )
 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     

ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: vdc44o
No. 88885 / เวลาโพส : วันที่ 2 ตุลาคม , 2014 : 04:44:35

      

      
*** ***=" *********.usaviagraonlinepharmacy***/ ">viagra online, *** ***=" *********.viagragenericonlinepharmacy***/ ">generic viagra, *** ***=" *********.genericviagracostusa***/ ">generic viagra online, *** ***=" *********.viagraonline100mgusa***/ ">viagra online.
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: vmsuyk
No. 88884 / เวลาโพส : วันที่ 2 ตุลาคม , 2014 : 03:50:25

      

      
*** ***="*********.kamagrabablo***">kamagra, *** ***="******kamagraoraljellyi***">kamagra 100mg, *** ***="******ajantakamagrajelly***">kamagra now, *** ***="*********.usakamagrajelly***">kamagra oral jelly. *********.kamagrahighquality***/ buy kamagra
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: igl62y
No. 88882 / เวลาโพส : วันที่ 2 ตุลาคม , 2014 : 03:27:26

      

      
*** ***="*********.viagraonlineusa******">viagra online, *********.viagraonlineusa****** online pharmacy viagra
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: tknkec
No. 88832 / เวลาโพส : วันที่ 1 ตุลาคม , 2014 : 13:13:33

      

      
*** ***="******usaviagrausa***">cheap viagra *** ***="******usaviagraonlineusa***">viagra online *** ***="******genericviagrawolf***">generic viagra *** ***="******viagra-noprescriptions***">viagra over the counter ******onlineviagratab*** real viagra online
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: outletjxfeq
No. 88825 / เวลาโพส : วันที่ 1 ตุลาคม , 2014 : 09:25:35

      

      
*********.thann***.au/includes/tag***?pname=buy-hermes-birkin - buy hermes birkin
*********.augencenter-talwiesen.ch/aerzte/prod***?skey=hermes-h-buckle-belt - hermes h buckle belt
*********.augencenter-talwiesen.ch/aerzte/prod***?skey=hermes-birkin-35cm-togo - hermes birkin 35cm togo
*********.aerodata.co.uk/inc-products***?pname=hermes-kelly-bags - hermes kelly bags
*********.gross-und-klein.ch/tools/products.cfm?pn=hermes-birkin-bags-sale - hermes birkin bags sale
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: iwhyok
No. 88823 / เวลาโพส : วันที่ 1 ตุลาคม , 2014 : 08:02:36

      

      
*** ***="******medexpressrx24***">generic viagra *** ***="******medhelped***">generic viagra *** ***="******genericviagrausapharmacy***">generic viagra *** ***="******genericsildenafilviagra***">generic viagra *********.viagragd*** generic viagra
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: zwwqyoi
No. 88822 / เวลาโพส : วันที่ 1 ตุลาคม , 2014 : 07:03:42

      

      
*** ***="******prescriptionnopharmacy***">mexican pharmacy *** ***="******genericedcialis***">cialis generic *** ***="******finasteridepriceusa***">propecia *** ***="*********.genericcialisca***">generic cialis ******finasteridepriceusa*** propecia
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: jaj59w
No. 88820 / เวลาโพส : วันที่ 1 ตุลาคม , 2014 : 06:06:05

      

      
*** ***="******viagraonlinegenuine***">generic viagra online *** ***="*********.tadalafilcitratemd***">tadalafil *** ***="*********.viagrapricesusa***">viagra for women *** ***="*********.edpillsusa***">sildenafil ******viagraonlinegenuine*** viagra online
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: outletmarld
No. 88776 / เวลาโพส : วันที่ 30 กันยายน , 2014 : 12:29:36

      

      
*********.grogg-bm.ch/tools/shop/produkt.cfm?pn=grace-kelly-bag - grace kelly bag
*********.thann***.au/includes/tag***?pname=hermes-birkin-handbag - hermes birkin handbag
*********.liverpoololympic***.au/custom/products***?pname=replica-hermes-birkin - replica hermes birkin
*********.liverpoololympic***.au/custom/products***?pname=buy-hermes-constance-belt - buy hermes constance belt
*********.augencenter-talwiesen.ch/aerzte/prod***?skey=hermes-h-belt-online - hermes h belt online
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: outletqndjz
No. 88750 / เวลาโพส : วันที่ 30 กันยายน , 2014 : 00:02:12

      

      
*********.grogg-bm.ch/tools/shop/produkt.cfm?pn=hermes-birkin-30cm - hermes birkin 30cm
*********.thann***.au/includes/tag***?pname=hermes-bag-outlet - hermes bag outlet
*********.gross-und-klein.ch/tools/products.cfm?pn=belt-hermes-cheap - belt hermes cheap
*********.gross-und-klein.ch/tools/products.cfm?pn=discount-hermes-belts-for-man - discount hermes belts for man
*********.grogg-bm.ch/tools/shop/produkt.cfm?pn=hermes-canvas-bags - hermes canvas bags
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: ramt54
No. 88742 / เวลาโพส : วันที่ 29 กันยายน , 2014 : 22:12:32

      

      
*** ***="*********.viagraonlineusa******">buy viagra online usa, *********.viagraonlineusa****** order viagra online
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: bmbkxl
No. 88734 / เวลาโพส : วันที่ 29 กันยายน , 2014 : 19:23:50

      

      
*** ***="*********.usakamagrajelly***">kamagra uk 755943 *** ***="******viagraprescriptionusa***">discount viagra zqisqs *** ***="******finasteridepriceusa***">finasteride for hair loss 935578 ******drugsprescriptionusa*** viagra over the counter
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: tpz68u
No. 88720 / เวลาโพส : วันที่ 29 กันยายน , 2014 : 14:35:58

      

      
*** ***="******onlineviagrapharmacyusa***">viagra online ******onlineviagrapharmacyusa*** viagra online
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: outletqzgvn
No. 88717 / เวลาโพส : วันที่ 29 กันยายน , 2014 : 13:33:27

      

      
*********.augencenter-talwiesen.ch/aerzte/prod***?skey=hermes-birkin-black-bag - hermes birkin black bag
*********.augencenter-talwiesen.ch/aerzte/prod***?skey=hermes-h-belt - hermes h belt
*********.thann***.au/includes/tag***?pname=hermes-birkin-ostrich - hermes birkin ostrich
*********.augencenter-talwiesen.ch/aerzte/prod***?skey=hermes-men-belt - hermes men belt
*********.augencenter-talwiesen.ch/aerzte/prod***?skey=hermes-evelyne-bag - hermes evelyne bag
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: outletkaguk
No. 88686 / เวลาโพส : วันที่ 29 กันยายน , 2014 : 01:55:13

      

      
*********.thann***.au/includes/tag***?pname=replicas-hermes - replicas hermes
*********.liverpoololympic***.au/custom/products***?pname=enamel-bracelets-hermes - enamel bracelets hermes
*********.liverpoololympic***.au/custom/products***?pname=cheap-hermes-belt-for-sale - cheap hermes belt for sale
*********.liverpoololympic***.au/custom/products***?pname=hermes-birkin-42cm - hermes birkin 42cm
*********.gross-und-klein.ch/tools/products.cfm?pn=hermes-computer-bag - hermes computer bag
 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา