No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Knowledge (คลังความรู้)
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-และพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-และเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ความรู้ทั่วไป  
 

การเขียนอัตลักษณ์ของโรงเรียน ตัวอย่างการเขียนอัตลักษณ์ของโรงเรียน

คำค้นหา :        
เวลา : 2011-06-09 14:29:23
/ ผู้โพสเนื้อหา : admin

การเขียนอัตลักษณ์ของโรงเรียน ตัวอย่างการเขียนอัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์สถานศึกษากับการประเมินภายนอกรอบสาม

ธนสาร บัลลังก์ปัทมา

อัตลักษณ์ หากแปลตรงตัวจะมาจาก อัต+ลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะ คำนี้ราชบัณฑิตยสถาน*ได้ให้ความหมาย ดังนี้ คำว่า อัตลักษณ์ (อ่านว่า อัด-ตะ-ลัก) ประกอบด้วยคำว่า อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตน หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ์ ซึ่งหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว. คำว่า อัตลักษณ์ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า identity (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ตี้) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจำได้ เช่น นักร้องกลุ่มนี้มีอัตลักษณ์ทางด้านเสียงที่เด่นมาก ใครได้ยินก็จำได้ทันที. สังคมแต่ละสังคมมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง. โลกาภิวัตน์ทำให้อัตลักษณ์ของสังคมไทยเปลี่ยนไป.

หากกล่าวถึงอัตลักษณ์สถานศึกษาแล้ว คำว่า อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ ? ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีตัวบ่งชี้ ดังนี้

-ตัวบ่งชี้พื้นฐาน จำนวน ๘ ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนัก ๙๐ คะแนน (จำนวน ๒๔ ตัวบ่งชี้ย่อย แต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน้ำหนัก ๒.๕ คะแนน ยกเว้นตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๕.๑ , ๕.๒ , ๖.๑-๖.๕ , ๗.๑ และ ๘ มีค่าน้ำหนัก ๕ คะแนน ส่วนตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๖.๖ มีค่าน้ำหนัก ๑๐ คะแนน)

-ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มีจำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนัก ๕ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน้ำหนัก ๒.๕ คะแนน)

-ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มีจำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนัก ๕ คะแนน (แต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน้ำหนัก ๒.๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ด้านอัตลักษณ์กำหนดไว้ ข้อ ๙. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง หรือจุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของประเภทโรงเรียน

การกำหนดอัตลักษณ์สถานศึกษา จึงควรพิจารณาจากการดำเนินงานของสถานศึกษา ความสำเร็จของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจและบริบทของสถานศึกษา ซึ่งบุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วมในการกำหนดอัตลักษณ์

การกำหนดอัตลักษณ์ต้องไม่มากจนเกินไป เป็นอัตลักษณ์ที่ชุมชนรับรู้ ซึ่งอาจเขียนในรูปคำขวัญหรือวิสัยทัศน์เพื่อให้จำได้ง่ายการกำหนดอัตลักษณ์อาจกำหนดเป็นภาพรวมของโรงเรียน หรือแบ่งตามขอบข่ายงาน

อัตลักษณ์โรงเรียนที่กำหนดในภาพรวม

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้

อัตลักษณ์โรงเรียนประจำจังหวัดหรือโรงเรียนที่มีความพร้อม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล เป็นพลโลก

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ดำเนินการ ตามหลักธรรมาภิบาล บริการฉับไว ก้าวไกลเทคโนโลยี

กลุ่มบริหารบุคคล

บุคลากรทำงานดี มีเมตตา วาจาไพเราะ

กลุ่มบริหารทั่วไป

บริการทันใจ ล้ำสมัย ICT อนามัยดี สถานที่พร้อม สิ่งแวดล้อมงามตา ยึดประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล

การกำหนดอัตลักษณ์โรงเรียน ไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็นคำขวัญเสมอไป อาจกำหนดไว้เป็นข้อ ๆ ตามจุดเด่นของสถานศึกษาและเป็นสิ่งที่สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง

ตัวอย่างการกำหนดอัตลักษณ์สถานศึกษา เช่น

-โรงเรียนส่งเสริมความเป็นไทย

-โรงเรียนมีอัตลักษณ์ด้านการเรียนรู้แบบโครงงาน

-โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ

-โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

-โรงเรียนจัดการเรียนแบบ BBL

-โรงเรียนบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

-โรงเรียนไฮเทค สู่สากล

-โรงเรียนที่ดีเด่นด้านการสอนคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก)

-โรงเรียนที่อาศัยชุมชนเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียน ครูพ่อ ครูแม่ ครูพระ ครูตำรวจ ครูหมออนามัย (โรงเรียนขนาดเล็ก)

-โรงเรียนสองภาษา (ภาษาที่สอง)

-โรงเรียนยิ้ม (แบบอำเภอยิ้ม)

ตัวบ่งชี้ด้านอัตลักษณ์จะเป็นตัวที่ช่วยให้สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีบริบทต่างกัน โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง หรือจุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของประเภทโรงเรียน ดังนั้นสถานศึกษาแต่ละแห่งจึงควรกำหนดอัตลักษณ์ให้เหมาะสมกับโรงเรียน มุ่งเน้นอัตลักษณ์ที่เป็นจริงเชิงประจักษ์

http://thethanika.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

https://youtube.com/devicesupport
https://youtube.com/devicesupport
เวลา : 2015-04-21 08:17:43 / อ่านแล้ว ( 234 )
https://youtube.com/devicesupport
https://youtube.com/devicesupport
เวลา : 2015-04-21 08:17:40 / อ่านแล้ว ( 198 )
https://youtube.com/devicesupport
https://youtube.com/devicesupport
เวลา : 2015-04-21 08:17:13 / อ่านแล้ว ( 205 )
หอมแผ่นดิน ตอน ทวนทางฝัน ๒ ออกอากาศ 12 เมษายน 2558
SPOT หอมแผ่นดิน ตอน   ความหวานของชีวิต 19 เม.ย. 2558
 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     

ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: free cialis sample
No. 123314 / เวลาโพส : วันที่ 1 มีนาคม , 2016 : 01:12:13

      

      
Visit my website *** ***=" *********.tadalafilfreetrial***/ ">cialis trial *** ***=" *********.cialis-freesample***/ ">free trials by mail *** ***=" *********.cialisfree-trialoffer***/ ">free cialis *** ***=" *********.cialistrialsample***/ ">cialis trial
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: viagra pills for sale
No. 123313 / เวลาโพส : วันที่ 1 มีนาคม , 2016 : 01:02:09

      

      
Go to the website *** ***=" ******viagrasale200mg***/ ">viagra 4 sale *** ***=" *********.canadaviagraforsale***/ ">pfizer viagra for sale *** ***=" *********.viagraforsale-usa***/ ">sale viagra *** ***=" ******canadiancialisforsale***/ ">cialis for women for sale *** ***=" ******cialisforsale20mg***/ ">sale of cialis
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: cialis without a doctors prescription
No. 123311 / เวลาโพส : วันที่ 29 กุมภาพันธ์ , 2016 : 23:47:02

      

      
*** ***=" *********.cialiswithout-adoctorsprescription***/ ">cialis online without a doctor prescription *** ***=" ******cialiswithout-adoctorprescription***/ ">cialis without a doctors prescription
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: no prescription pharmacy
No. 123304 / เวลาโพส : วันที่ 29 กุมภาพันธ์ , 2016 : 21:50:01

      

      
Go to the website *** ***=" *********.pharmaciesnoprescriptionusa***/ ">online pharmacy *** ***=" *********.canadianpharmaciesnoprescription***/ ">canadian pharmacy online *** ***=" ******onlinecanadianpharmacynorecipe***/ ">canadian pharmacy *** ***=" ******canadianpharmaciesdoctor***/ ">canadian pharmacy online
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: cialis over the counter at walmart
No. 123299 / เวลาโพส : วันที่ 29 กุมภาพันธ์ , 2016 : 20:58:03

      

      
*** ***=" *********.overcountertadalafil***/ ">cialis over the counter at walmart *** ***=" *********.cialisluck***/ ">cialis
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: natavaleroth
No. 123162 / เวลาโพส : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ , 2016 : 00:23:03

      

      
Exceptionally well written!
I?ll right away grab your rss feed as I can not find your
email subscription hyperlink or newsletter service.
Do you have any? Kindly allow me understand in order that I may just subscribe.
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: online canadian pharmacy
No. 123145 / เวลาโพส : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ , 2016 : 15:01:37

      

      
Learn more about *** ***=" *********.pharmaciesnoprescriptionusa***/ ">online pharmacy *** ***=" *********.canadianpharmaciesnoprescription***/ ">24 hour pharmacy *** ***=" ******onlinecanadianpharmacynorecipe***/ ">canadian pharmacies *** ***=" ******canadianpharmaciesdoctor***/ ">canada pharmacy
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: cialis sale
No. 123144 / เวลาโพส : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ , 2016 : 14:30:54

      

      
I invite everyone to my site *** ***=" ******viagrasale200mg***/ ">viagra on sale *** ***=" *********.canadaviagraforsale***/ ">viagra *** ***=" *********.viagraforsale-usa***/ ">viagra for sale canada *** ***=" ******canadiancialisforsale***/ ">cialis for sale *** ***=" ******cialisforsale20mg***/ ">womens cialis for sale
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: free trials by mail
No. 123090 / เวลาโพส : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ , 2016 : 01:21:30

      

      
Follow this link *** ***=" *********.tadalafilfreetrial***/ ">cialis trial *** ***=" *********.cialis-freesample***/ ">cialis trial *** ***=" *********.cialisfree-trialoffer***/ ">cialis free 30 day trial *** ***=" *********.cialistrialsample***/ ">cialis free sample
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: tadalafil
No. 123064 / เวลาโพส : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ , 2016 : 14:18:14

      

      
*** ***=" *********.overcountertadalafil***/ ">cialis over the counter at walmart *** ***=" *********.cialisluck***/ ">tadalafil
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: bobbieby1
No. 122963 / เวลาโพส : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ , 2016 : 14:58:09

      

      
Gay porn website
******yaoi.erolove.in/?info-arjun
world gay gay gamer gay pride bracelets gay tattoos older gay men
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: gabapentinled
No. 122936 / เวลาโพส : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ , 2016 : 13:40:01

      

      
Good day folk,
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: sildenafil
No. 122935 / เวลาโพส : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ , 2016 : 13:26:53

      

      
*** ***=" *********.usagenericusa***/ ">generic viagra
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: randalluc3
No. 122911 / เวลาโพส : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ , 2016 : 15:54:38

      

      
Gay porn site
******gayarab.erolove.in/?info_greyson
sleeping gay gay chat site gay costumes jedward gay free gay chat room
ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก
สมัครที่นี้
ชื่อ: online canadian pharmacy
No. 122775 / เวลาโพส : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ , 2016 : 12:24:17

      

      
This site is just for you *** ***=" *********.pharmaciesnoprescriptionusa***/ ">canada pharmacy online *** ***=" *********.canadianpharmaciesnoprescription***/ ">online pharmacy canada *** ***=" ******onlinecanadianpharmacynorecipe***/ ">canadian pharmacy online *** ***=" ******canadianpharmaciesdoctor***/ ">canadian pharmacy online
 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา